Ένας χρόνος Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Τα «λαβράκια» που έπιασαν οι έλεγχοι

Οι υποθέσεις διαφθοράς και κακοδιοίκησης που μας τράβηξαν το ενδιαφέρον από τον απολογισμό του 2019.
Χρόνος ανάγνωσης: 
11
'

Το καλοκαίρι του 2019, λίγο μετά την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, η νέα κυβέρνηση φέρνει για ψήφιση στη Βουλή το πρώτο της νομοσχέδιο με τίτλο «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». Φιλοδοξία της είναι να φέρει, όπως είχε εξαγγείλει, μία νέα πνοή στη οργάνωση, τις πρακτικές και τον έλεγχο της δημόσιας διοίκησης και την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου. Μεταξύ των 120 άρθρων του νόμου 4622/2019 που ψηφίστηκε στις 6 Αυγούστου, περιλαμβάνεται και η σύσταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), η οποία στα τέλη του φετινού Ιουνίου εξέδωσε την πρώτη ετήσια έκθεση πεπραγμένων της.

Σκοπός της ΕΑΔ, που στήθηκε στα πρότυπα επιτυχημένων αντίστοιχων αρχών του εξωτερικού, είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στη δράση των κυβερνητικών οργάνων, διοικητικών αρχών, κρατικών φορέων και δηµόσιων οργανισµών και η πρόληψη, η αποτροπή, ο εντοπισµός και η αντιµετώπιση των φαινοµένων και των πράξεων απάτης και διαφθοράς στη δράση των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισµών. Όργανα διοίκησης είναι ένα πενταμελές Συμβούλιο και ο διοικητής της Αρχής, που επιλέγονται με ανοιχτό διαγωνισμό. Ο διορισμός των μελών του Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, ενώ ο διοικητής διορίζεται από τον πρωθυπουργό. Για τη θέση αυτή επελέγη ο Άγγελος Μπίνης, που από το 2015 εργαζόταν ως Σύμβουλος-Αναλυτής (Portfolio/Project Manager) σε θέματα διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στη Διεύθυνση Δημόσιας Διακυβέρνησης, Μονάδα Ακεραιότητας του Δημόσιου Τομέα. Ο Άγγελος Μπίνης είχε στενή συνεργασία και με την προηγούμενη κυβέρνηση, από τη θέση του Επικεφαλής του Γραφείου της Μονάδας Δημόσιας Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ στην Αθήνα τα έτη 2016-2018. Από τη θέση αυτή παρείχε τεχνική υποστήριξη προς την Ελλάδα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την εφαρμογή της σχετικής εθνικής στρατηγικής.

Όσο για το Συμβούλιο Διοίκησης της ΕΑΔ, ο διορισμός του προέδρου και των τεσσάρων τακτικών μελών του έγινε με μεγάλη καθυστέρηση, σχεδόν έναν χρόνο μετά την ίδρυσή της, στις 31 Ιουλίου 2020.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο, από τις 503 θέσεις που συστήθηκαν στην Αρχή οι 365 τουλάχιστον πρέπει να καταλαμβάνονται από επιθεωρητές-ελεγκτές. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται αποκλειστικά με αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων. Τον Οκτώβριο του 2019 υπηρετούσαν στην ΕΑΔ 301 επιθεωρητές-ελεγκτές και πλέον ο αριθμός τους έχει μειωθεί στους 280 λόγω λήξης αποσπάσεων και η Αρχή βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης ατόμων που θα πληρώσουν τις κενές θέσεις με νέες αποσπάσεις.

Η αναγκαιότητα για μια νέα υπερ-αρχή

Επί της ουσίας η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι μία νέα ανεξάρτητη υπερ-αρχή υπό την οποία συγχωνεύτηκαν πέντε άλλοι προϋπάρχοντες δημόσιοι ελεγκτικοί φορείς (Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Μεταφορών), καθώς και η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση για το επιτελικό κράτος, η κατάργηση των παραπάνω φορέων και η ταυτόχρονη μεταφορά των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων τους στη νεοσύστατη ΕΑΔ κρίθηκε ως απαραίτητη από την κυβέρνηση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους (που αντιμετώπιζε σοβαρές προκλήσεις), για την άρση της σύγκρουσης ή επικάλυψης των αρμοδιοτήτων τους, αλλά και για την ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους, την τυποποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Όπως εξηγεί ο διοικητής της ΕΑΔ Άγγελος Μπίνης στο inside story, «η οργανωτική αλλαγή, η ανάπτυξη των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των υπαλλήλων, η υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων (πχ data analysis, risk assessment) και ο προγραμματισμός ελέγχων βάσει ανάλυσης κινδύνων και όχι μόνο βάσει καταγγελιών, είναι μονόδρομος για να σε πάνε στο καλύτερο ελεγκτικό αποτέλεσμα το οποίο τελικά αντανακλάται στην καθημερινότητα του πολίτη»

Χαρακτηριστικά της κατάστασης που επικρατούσε σε ορισμένους από τους καταργηθέντες φορείς είναι τα όσα αναφέρονται στην ετήσια έκθεση της ΕΑΔ. Μόνο τρεις εκ των φορέων που καταργήθηκαν διέθεταν δικό τους ιστότοπο και μάλιστα παλαιάς τεχνολογίας και με περιορισμένες λειτουργίες. Παράλληλα, σε ορισμένους φορείς δεν υπήρχαν διαθέσιμοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές για όλο το προσωπικό, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαν δοθεί υπηρεσιακά e-mail ούτε υπήρχε πρόσβαση σε βάσεις νομικής πληροφορίας.

Ποιους ελέγχει η ΕΑΔ

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο (άρθρο 83), η ΕΑΔ ασκεί την ελεγκτική της αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια, στο σύνολο των φορέων και υπηρεσιών της Γενικής Κυβέρνησης, περιλαμβανομένων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης A' και B' βαθμού, των επιχειρήσεών τους και των εποπτευόμενων από αυτούς ΝΠΔΔ και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημοσίων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο, με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, ακόμα και στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις αυτές εξαιρούνται ρητά από τους κανόνες περί δημοσίου τομέα. Η αρμοδιότητα της ΕΑΔ επεκτείνεται και εκτός των ορίων της δημόσιας διοίκησης, στους ιδιωτικούς φορείς που συνάπτουν οποιουδήποτε είδους σύμβαση ή συναλλάσσονται με οποιονδήποτε τρόπο με φορείς του δημοσίου τομέα ή χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους. Επίσης, στην αρμοδιότητα της Αρχής εμπίπτουν ιδιωτικοί φορείς οι οποίοι ασκούν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα που ρυθμίζεται με οποιονδήποτε τρόπο από το κράτος και αφορά στην παροχή υπηρεσιών ή αγαθών προς τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις, ή δραστηριοποιούνται σε τομείς που αφορούν στο δημόσιο συμφέρον. Επίσης διενεργεί ελέγχους για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου σε καφέ, μπαρ και εστιατόρια και εν μέσω πανδημίας επιστρατεύτηκε στους ελέγχους για την τήρηση των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Η ΕΑΔ μπορεί να επιβάλει πρόστιμα και κυρώσεις σε επιχειρήσεις, φορείς και φυσικά πρόσωπα, να ζητήσει τη διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου σε δημοσίους υπαλλήλους και να ασκήσει ένσταση κατά των πειθαρχικών αποφάσεων. Επίσης διατυπώνει προτάσεις-συστάσεις, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική από τους ελεγχόμενους φορείς και όπου κρίνεται αναγκαίο διαβιβάζει τις υποθέσεις στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών.

Στατιστικά 2019

Βέβαια παρότι η ΕΑΔ διαθέτει ένα σύγχρονο site και έχει δημιουργήσει ηλεκτρονική φόρμα υποβολής καταγγελιών (επώνυμων ή ανώνυμων), το συντριπτικό ποσοστό των καταγγελιών που υποβάλλονται από πολίτες γίνεται μέσω του παραδοσιακού ταχυδρομείου και μόλις το 13% μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Πέρυσι υποβλήθηκαν συνολικά 3.940 καταγγελίες πολιτών. Το μεγαλύτερο ποσοστό (36,90%) αφορά σε δήμους. Ακολουθούν τα φυσικά πρόσωπα (11,33%) και τα υπουργεία (11,13%). Ένα μικρό ποσοστό καταγγελιών (5,44%) αφορά σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στη διοίκηση των οποίων συμμετέχει το Δημόσιο, αλλά και σε ιδιωτικούς φορείς που εμπίπτουν στην ελεγκτική αρμοδιότητα της ΕΑΔ.

Η πλειονότητα των καταγγελιών αφορά σε ποσοστό 50,45% περιπτώσεις κακοδιοίκησης. Έπονται με ποσοστό 15,96% οι περιπτώσεις στις οποίες καταγγέλλεται διαφθορά.

Όλες οι καταγγελίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΑΔ αξιολογούνται και διερευνώνται από τους επιθεωρητές-ελεγκτές στους οποίους χρεώνονται και οι οποίοι, στη συνέχεια, ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει, εισηγούνται είτε τον περαιτέρω έλεγχο της υπόθεσης με έκδοση Εντολής Ελέγχου, είτε την ένταξή της στο πλαίσιο του ευρύτερου προγραμματισμού ελέγχων, είτε την αρχειοθέτησή της (λόγω αοριστίας ή έλλειψης επαρκών ενδείξεων κακοδιοίκησης ή διαφθοράς).

Πέραν των εντολών ελέγχου οι οποίες εκδίδονται με έναυσμα καταγγελίες, εντολές ελέγχου εκδίδονται και αυτεπάγγελτα, ύστερα από πληροφορίες που μπορεί να περιέλθουν σε γνώση της Αρχής, είτε κατόπιν αιτήματος άλλων Οργάνων (πχ υπουργών ή άλλων υπηρεσιών) που ζητούν τη διενέργεια ελέγχου ή ακόμα και από δημοσιεύματα του Τύπου για θέματα επικαιρότητας.

Το 2019 εκδόθηκαν 507 εντολές ελέγχου, εκ των οποίων οι 135 μετά την ίδρυση και την έναρξη λειτουργίας της Αρχής. Σχεδόν το 32% των εντολών ήρθε μετά από αίτημα ανεξάρτητης αρχής, και το 2,17% κατόπιν εντολής υπουργού.


Η πλειονότητα των εντολών αφορά στους δήμους (για τους οποίους έγιναν και οι περισσότερες καταγγελίες). Ακολουθεί ο έλεγχος υπουργείων και νοσοκομείων, ενώ αρκετές είναι και οι περιπτώσεις ελέγχων σε νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Στην πρώτη ετήσια έκθεση της ΕΑΔ δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το παρελθόν (πχ με το άθροισμα των ελέγχων που έκαναν το 2018 οι συγχωνευμένοι στην Αρχή ελεγκτικοί φορείς ή με τον αριθμό των καταγγελιών που είχαν λάβει). Από τον απολογισμό για το 2019 λείπουν και χρήσιμα στοιχεία από τα οποία θα μπορούσαν να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα ως προς την αποτελεσματικότητα της νέας αρχής, όπως πχ το ποσοστό καταγγελιών επί του συνόλου για τις οποίες ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση, τυχόν εκκρεμείς έλεγχοι κ.ά. Αναφέρεται μόνο ότι «το 2019 ολοκληρώθηκαν 484 εκθέσεις ελέγχου, εκ των οποίων οι 160 μετά την ίδρυση και την έναρξη λειτουργίας της Αρχής».

Επιλεγμένες υποθέσεις

Ξεφυλλίζοντας την πολυσέλιδη έκθεση απολογισμού της ΕΑΔ, εστιάσαμε στους σημαντικούς ελέγχους που διενήργησε την περσινή χρονιά και σας παρουσιάζουμε τις πιο ενδιαφέρουσες –κατά την άποψή μας– υποθέσεις με τις οποίες ασχολήθηκε.

Ακατάλληλο το πόσιμο νερό σε δύο δήμους: Το 2019 στο μικροσκόπιο των ελέγχων της ΕΑΔ τέθηκαν οι ενέργειες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών ως προς τους ελέγχους ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε δύο δήμους: Έναν στη Στερεά Ελλάδα και έναν στις Κυκλάδες. Στην περίπτωση του νησιωτικού δήμου, διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι δεν πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία το σύνολο των προβλεπόμενων εργαστηριακών αναλύσεων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και δεν εφαρμόστηκαν ορθά τα οριζόμενα για την απολύμανσή του.

Στην περίπτωση του δήμου στη Στερεά Ελλάδα, η υδροδότηση των κατοίκων γινόταν από μη αδειοδοτημένες υδρογεωτρήσεις. Από τις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις του νερού ύδρευσης, που διενεργήθηκαν από τον δήμο, παρουσιάστηκαν υπερβάσεις των επιτρεπόμενων ορίων των νιτρικών ιόντων και παθογόνοι μικροοργανισμοί, χωρίς να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες υγειονομικές αναγνωρίσεις, παρέχοντας, επί σειρά ετών, στους κατοίκους μη υγιεινό και μη καθαρό νερό ύδρευσης.

Παρατυπίες σε δημόσιες συμβάσεις: Από έλεγχο σε Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, προέκυψε ότι μεταξύ των ετών 2013-2018, οι 241 από τις 255 συμβάσεις (94,5%) συνήφθησαν μέσω απευθείας ανάθεσης. Χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή, μία κατά κανόνα εξαιρετική διαδικασία για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών του Ταμείου κατά παράβαση της νομοθεσίας. Όπως σημειώνει η ΕΑΔ, η τεχνητή κατάτμηση του ενός συμβατικού αντικειμένου σε περισσότερα από ένα αντικείμενα αποτελεί την κύρια μεθόδευση για την αποφυγή του πρόχειρου ή ανοικτού διαγωνισμού. Επιπλέον, οι ελεγχθείσες συμβάσεις παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις τόσο ως προς την ποσοτική και ποιοτική περιγραφή των παραδοτέων τους, όσο και ως προς το συμβατικό τίμημα. Βρέθηκαν ακόμη και συμβάσεις υπηρεσιών χωρίς προσδιορισμό του τιμήματος, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η παρακολούθηση, ο έλεγχος υλοποίησης, αλλά και ο έλεγχος νομιμότητας της πληρωμής του αντικειμένου.

Σε μια άλλη περίπτωση, κατά τον έκτακτο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε δημόσιο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι από το 2013 έως το 2019 προμηθευόταν ράμματα καταρτίζοντας «μικροσυμβάσεις» με απευθείας αναθέσεις μηνιαίων ποσοτήτων σε προμηθευτές με τη διαδικασία του επείγοντος. Η αγορά των ραμμάτων γινόταν με κριτήριο κατακύρωσης την τιμή που προέκυπτε από τη σύγκριση της προσφερόμενης τιμής σε σχέση με την τιμή της τελευταίας συναφθείσας «μικροσύμβασης».

Εικονικός υποβιβασμός κυβισμού οχημάτων από ΚΤΕΟ για λιγότερα τέλη: Πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος για τη διερεύνηση περιπτώσεων πιθανού εικονικού υποβιβασμού του κυβισμού οχημάτων, ώστε να καταβάλλονται στο Ελληνικό Δημόσιο χαμηλότερα τέλη κυκλοφορίας και μικρότερες φορολογικές εισφορές λόγω της μείωσης της φορολογήσιμης ισχύος. Διαπιστώθηκε σωρεία παραβιάσεων της κείμενης νομοθεσίας από υπηρεσιακούς παράγοντες, μηχανικούς και ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Από την ΕΑΔ υποβλήθηκαν προτάσεις προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας με θέμα την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράκαμψη της λίστας αναμονής για μεταμόσχευση: Μετά από δημοσίευμα σχετικά με επαναλαμβανόμενη παράκαμψη της λίστας αναμονής για μεταμόσχευση κερατοειδών, η ΕΑΔ πραγματοποίησε έλεγχο σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της χώρας. Μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε ότι δεν παρέχονταν τα εχέγγυα της διαφανούς και αμερόληπτης κατάταξης και προτεραιοποίησης των υποψήφιων ληπτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο, ενώ ανέκυψαν προβλήματα ως προς τον τρόπο ενημέρωσής τους στην περίπτωση εύρεσης μοσχεύματος, προκειμένου να δηλώσουν εάν επιθυμούσαν τη σχετική επέμβαση.

Προβλήματα με την αναγνώριση ξένων μεταπτυχιακών: Κατά τη διενέργεια ελέγχου στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), διαπιστώθηκε η μη σύννομη αναγνώριση της ισοτιμίας πλήθους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.

Ενδείξεις διαφθοράς σε περιπτώσεις απονομής ιθαγένειας: Πραγματοποιήθηκε έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα της διαδικασίας καθορισμού ιθαγένειας αλλοδαπών, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν κακοδιοίκηση, οργανωτικές αδυναμίες και ενδείξεις διαφθοράς. Αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες για δώδεκα πρόσωπα και η σχετική έκθεση γνωστοποιήθηκε στην Εισαγγελία Διαφθοράς. Μεταξύ των προτάσεων της ΕΑΔ ήταν και η ανάκληση των σχετικών διοικητικών πράξεων με τις οποίες απονεμήθηκε ιθαγένεια σε αιτούντες.

Πειθαρχικές ποινές αναντίστοιχες του παραπτώματος: Το 2019 εξετάστηκαν από την ΕΑΔ 1.472 πειθαρχικές αποφάσεις και υποβλήθηκαν 83 ενστάσεις κατά αποφάσεων πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και εννέα προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πιο κραυγαλέες από τις πειθαρχικές υποθέσεις στις οποίες υπήρξε παρέμβαση της αρχής ήταν οι ακόλουθες:

  • Προϊστάμενος Πολεοδομίας Δήμου διατηρούσε παράλληλα ιδιόκτητο τεχνικό γραφείο και συνεργαζόταν με κατασκευαστές της περιοχής, προκειμένου να συντάσσει μελέτες για άδειες δόμησης, που στη συνέχεια ενέκρινε ο ίδιος ως Προϊστάμενος. Η αρχική ποινή που του επιβλήθηκε από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο ήταν προσωρινή παύση έξι μηνών, που μετατράπηκε σε οριστική μετά την ένσταση που υπέβαλε η ΕΑΔ επί της απόφασης.
  • Σε οριστική παύση οδηγήθηκε και ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος κρίθηκε ένοχος σε β’ βαθμό για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας με ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Η αρχική πειθαρχική ποινή που του είχε επιβληθεί ήταν απλώς η προσωρινή παύση του για έξι μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών του.

«Αυτό που πρόκειται να κάνουμε είναι να συγκεντρώσουμε στατιστικά δεδομένα για το πού πάσχουν οι αποφάσεις των πειθαρχικών (οργάνων) ώστε να δούμε γιατί δεν δουλεύει καλά η απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης. Υπάρχει ελλιπής αιτιολογία στις αποφάσεις; Τους ρίχνουν στα μαλακά γιατί είναι συνάδελφοι; Δεν έχουν ειδική εκπαίδευση τα μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων την οποία πρέπει να λάβουν; Δεν στήνεται σωστά ο φάκελος κατά την προδικασία ώστε να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να επιβληθεί η κατάλληλη ποινή;» αναφέρει στο inside story ο Άγγελος Μπίνης. Η προσπάθεια της ΕΑΔ «μέσα από τις ενστάσεις (σ.σ.: που κάνει σε πειθαρχικές αποφάσεις) είναι να καλυφθούν οι παθογένειες του συστήματος, να επιλυθούν οι βασικές αιτίες της αναποτελεσματικότητας. Γιατί αργούν (σ.σ.: οι αποφάσεις); Γιατί είναι ήπιες (σ.σ.: οι ποινές); Γιατί ακυρώνονται στα δικαστήρια; Δεν ξέρουν; Το κάνουν επίτηδες; Θέλει αλλαγή ο νόμος;». Με τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την ανάλυση των δεδομένων, η ΕΑΔ θα είναι σε θέση να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της απονομής της κρατικής δικαιοσύνης, ώστε να μην υπάρχει το αίσθημα ατιμωρησίας όχι μόνο μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και στην κοινωνία.

Και οι έλεγχοι συνεχίζονται

Όσο για το 2020, πέρα από το μπαράζ ελέγχων για την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού του κορονοϊού και την επιβολή προστίμων, η ΕΑΔ έχει διενεργήσει ελέγχους σε 14 φαρμακαποθήκες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε 30 δήμους της Αττικής και της Κρήτης, σε δεκάδες Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας και Πρόνοιας ανά την Ελλάδα και σε τέσσερις αθλητικούς φορείς(δύο ομοσπονδίες και δύο αθλητικά κέντρα) που λαμβάνουν επιχορήγηση (άνω των 50.000 ευρώ) από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Επίσης τον Μάιο και τον Ιούνιο μικτά κλιμάκια στελεχών της οικονομικής αστυνομίας, της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών της ΕΛΑΣ και επιθεωρητές-ελεγκτές της ΕΑΔ, πραγματοποίησαν σειρά ελέγχων σε πλήθος ΜΚΟ οι οποίες δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη τυχόν ευρήματα. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιήθηκαν είτε μετά από καταγγελία για την οικονομική διαχείριση κονδυλίων, είτε εντάσσονται στο ευρύτερο επιχειρησιακό προγραμματισμό που έχει εκπονήσει η Αρχή με την ΕΛΑΣ και αφορά οντότητες και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης και ασύλου.

Ο Άγγελος Μπίνης μιλάει στην ΕΡΤ σχετικά με τους ελέγχους σε ΜΚΟ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις μπαίνουν στο στόχαστρο της ΕΑΔ. Όπως προκύπτει από τον απολογισμό του 2019, η Αρχή είχε ζητήσει από όλες τις ΔΟΥ της επικρατείας να διενεργήσουν ελέγχους για τις ΜΚΟ της αρμοδιότητάς τους. Συγκεκριμένα είχε ζητηθεί να εξεταστεί αν είχαν υποβάλει όλες τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών. Με βάση τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου έχουν βεβαιωθεί ποσά οφειλών που ξεπερνούν τα 3,65 εκατ. ευρώ.

Εικόνα etriantafillou
Σπούδασε κατά λάθος Οικονομική Επιστήμη στην ΑΣΟΕΕ και το 2004 ξεκίνησε να εργάζεται ως οικονομικός συντάκτης στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Το 2010 δημιούργησε την πρώτη αντιγραφή του σατιρικού Τhe Onion, στην Ελλάδα. Παραμένει στον χώρο των ηλεκτρονικών ΜΜΕ. Είναι ανορθόγραφη.

Διαβάστε ακόμα

Σχόλια

Εικόνα Anonymous
3

Σας πείσαμε; Εμείς σας θέλουμε μαζί μας!
Χωρίς τους υποστηρικτές μας
δεν μπορούμε να υπάρχουμε.